Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:
"Magsitayo Kayo!" Isang Pagsusuri ng Buhay ayon sa mga Kulay ng Bahaghari (Marcos 14:42)

“Magsitayo kayo!” Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulong natutulog upang anyayahan silang tumayo upang harapin ang nagkanulo sa kanya. Madalas ang mga taong gumagawa ng mabuti ay tulog, habang ang mga naghahasik naman ng masama ay gising na gising.

Ito rin ang pamagat ng librong isinulat ni Papa Juan Pablo II pagkatapos ng kanyang huling paglalakbay at pamimintuho sa Jerusalem. Ang natatanging paglalakbay na ito’y nagpaibayo ng kanyang lakas upang matiyaga niyang tahakin ang mga huling bahagdan ng kaganapan ng kanyang buhay. Nais ko po kayong anyayahan na magsagawa ng isang pagsusuri ng buhay kalakip ang inyong pananalangin. Umaasa po ako na ito rin ay makapagbibigay sa atin ng panibagong lakas upang ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Nawa po ay mahamon tayo ng ating gagawing pagsusuri ng buhay na ito upang “magsitayo tayo” at “lumakad sa daan” nang sama-sama bilang isang sambayanan at totoong mga lingkod-lider na sumusunod sa mga halimbawa ni Hesukristo.

Maraming bahagi sa buhay natin ang hindi kayang pukawin ng ating pisikal na paningin bagaman ito ay napakahalaga at kinakailangan. Tanging tayo at tayo lang sa harap ng Diyos ang makapagpapatunay at makapagpapatotoo ng katunayan ng ating sarili, tulad ng pagmamahal natin sa Diyos. Tanging tayo lamang sa harap ng Diyos ang nakababatid ng iyong tunay na damdamin at kalooban.

Nais ko po kayong anyayahan na tingnan natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagninilay sa bawat kulay ng bahaghari. Ang bahagharing ito ay matatagpuan sa aking “Coat of Arms” bilang pamantayan ng aking pagkatao, ng aking paglilingkod at ng aking pangarap para sa inyo sa buong Diyosesis ng San Jose. Kung maaari po ay sagutin ninyo ang ilang mga katanungang ilalahad ko sa inyo upang sa ganoon ay malaman natin kung saan ba tayo “nakatayo” sa buhay.

Kapag ang isang ilaw o liwanag ay tumagos sa isang salaming prisma (prism glass), nahahati ito at nagbibigay ng pitong (7) mga kulay: Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo at Violet. Kapag nagkulang ng isang kulay, hindi maaaring makabuo ng isang liwanag sapagkat ang isang liwanag ay binubuo ng pitong kulay at ang pitong kulay ay siyang bumubuo sa isang liwanag. Bilang mga Kristiyano, tayo ay inaatasan ng ating Panginoong Hesukristo na maging “Liwanag ng Sanlibutan.” Kung magkagayon, hindi tayo maaaring maging liwanag at makapagbigay ng liwanag kung hindi o kulang ang ating pagsasabuhay ng pitong Aspeto ng Buhay Kristiyano.

Sa aking “Coat of Arms” bilang isang Obispo, ang bahaghari ay tumutukoy sa aking pananampalataya sa mapagkalingang pag-ibig ng Diyos at ang aking pagnanais na mabuhay sa Buhay ng Diyos bilang pagtugon sa Kanyang dakilang pagmamahal sa akin. Ang pitong kulay ay sumisimbolo sa pitong Aspeto ng Buhay-Kristiyano.

A. RED (Ang pagpili sa Diyos at Pagbabahagi ng mga Kaloob)

“Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo’y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan.” (Mateo 6:33)

Naniniwala ba tayo sa matinding pagmamahal ng Diyos sa atin? Pinili na ba natin ang Diyos bilang Siyang lahat-lahat sa atin? Kung OO, ibig sabihi’y kaya na nating ialay at talikdan ang lahat upang mahalin Siya. Ipinangingibabaw ng pag-ibig ang lahat ng pinakamabuti sa bawat isa sa atin at hinihimok tayong iaalay para sa lahat ang lahat na mayroon tayo at gamitin ang mga ito para sa ikabubuti ng lahat. Sa gayon, dinadala tayo ng pag-ibig sa espiritwal at materyal na pagbabahagi ng mga Kaloob.

“Kaya’t sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo’y mabuhay o kaya’y tungkol sa susuutin ng inyong katawan.” (Mateo 6:25)

Paano natin tinitingnan at pinamamahalaan ang mga espiritwal at materyal na Kaloob? Tinitingnan ba natin ang pera bilang “dumi ni Satanas” (ugat ng kasalanan) o bilang “puhunan” na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Kung ang tingin natin sa pera ay “dumi,” siguradong hindi man lang natin ito tatangkuin. Ngunit kung titingnan natin ito bilang isang puhunan ng Diyos, magiging mapanagutan pa tayo dito. Dito pumapasok ang hamon upang maging mabuting katiwala. Paano po ba natin isinasabuhay ang espiritu ng pagdaralita?

B. ORANGE (Pagpapatotoo at Paglilingkod)

“Sa pamamagitan nito’y malalaman nilang kayo’y mga alagad ko, kung may pagmamahalan kayo sa isa’t isa.” (Juan 13:35)

Ang kulay ng dalandan (orange) ay sumasagisag sa buhay paglilingkod at pagpapatotoo. Minsan po sa buhay ni San Francisco de Asis ay inanyayahan niya ang kanyang mga alagad na bumaba sa kabayanan upang magpatotoo. Noong sila’y makarating sa mismong bayan ay agad din namang nag-aya pabalik si San Francisco na wala namang ibang ginawa. Isa sa kanyang mga tagasunod ang nagtanong: “Akala ko po’y mangangaral at magpapatotoo tayo?” Subalit sumagot si San Francisco, “Ginawa na natin! Ipinamalas na natin sa mga tao ang ating galak at pagkakapatiran.” Ang tunay pagpapatotoo, pangangaral at paglilingkod bilang mga Kristiyano ay ang pagpapamalas ng pagmamahal sa isa’t isa. Sa kanyang panalangin sa halamanan ng mga Olibo, sinabi ni Hesus, “Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako’y nasa iyo, gayun din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin.” (Juan 17:21)

Ngayon ay inuulit sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ang panalanging ito, “Ama, maging isa nawa ang mga taga-Katedral.” Ang pagmamahalan (mutual love) ang katangian ng ating buhay-paglilingkod. Ang lahat ng ating mga gawain at pagtupad sa ating mga tungkulin, ang lahat ng ating mga pagtitipon ay kinakailangang nakaugat sa pagmamahalang ito. Kung hindi pa po natin kayang magmahal, huwag po muna tayong maglingkod…huwag po muna tayong makiisa sa mga gawain sa ating simbahan. Bumalik po tayo dito kung kailan kaya na nating magmahal. Sinabi po ng ating Panginoong Hesus, “Kung ang dalawa o tatlo ay natitipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kanilang gitna.” (Mateo 18:20) Ang presensya ni Hesus sa gitna natin ang sanhi at dahilan ng ating buhay paglilingkod sa ating kapwa. Si Hesus ang siyang humihipo sa puso ng mga tao sa paligid natin kung kaya’t nakapaglilingkod tayo hindi dahil sa ating sarili kundi dahil kay Hesus mismo. Kapag ang bawat isa’y nagmamahalan, nahihipo natin ang buhay at pagkatao ng iba.

Ano po ba ang maibabahagi natin upang makatulong tayo sa pagbuo ng komunidad na nagmamahalan? Higit po sa inyong mga tungkulin at gawain ay ang ugnayan sa isa’t isa. Binibigyan po ba natin ng pagpapahalaga ang ating pagsusumikap na lumago sa ugnayan at pagmamahal sa ating kapwa? Paano po ba natin nauunawaan ang paglilingkod? Tayo po ba ay mga buhay na patotoo sa ating pinaniniwalaan at ipinahahayag? Isinasabuhay po ba natin ang ating mga itinuturo? Nakikipag-ugnayan po ba tayo sa pamamagitan ng buhay nating patotoo? Hinahanap po ba natin ang mga nawawala at mga isinasantabi sa ating komunidad?

C. YELLOW (Espirituwal na Buhay at Panalangin)

“…Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan…” (Lucas 10:42)

Ang lahat ay hindi sadyang mahalaga maliban dito: ANG MAHALIN ANG DIYOS, ang makibahagi sa kanyang buhay at tahakin ang kanyang landas. Kinakailangan nating magdasal palagi sapagkat ito ang pagkain ng ating espirituwal na buhay. Ang personal na ugnayan kay Hesus ang pinakamahalagang bahagi sa buhay ng isang Kristiyano. Minsan ay sinabi ni Mahatma Gandhi: “Kung paanong ang hangin ay para sa katawan, gayon din naman ang panalangin para sa kaluluwa.”

Paano po ba natin pinahahalagahan ang panalangin? Gaano ba kahaba ang panahong ginugugol natin sa pananalangin? Paano po ba tayo nagdarasal? Paano po ba tayo nagdiriwang ng Banal na Misa? Naniniwala pa ba tayo na ang Diyos ay nangungusap sa ating mga puso sa Liturhiya ng Salita at ng Eukaristiya? Nauunawaan po ba natin na ang Banal na Misa ay isang napakagandang pagkakataon upang magdiwang at maranasan si Hesus sa ating kapwa at komunidad?

D. GREEN (Kalusugan at Kaaliwan)

“Kapag ang dalawa o tatlo ay natitipon sa aking pangalan, naroroon ako sa kanilang gitna.” (Mateo 18:20)

Dito ay tinutukoy natin ang kalusugang pangkatawan natin bilang isang indibidwal at isang komunidad – ang Katawan ni Kristo. Ang presensya ni Kristo sa ating gitna ang “Kalusugan” ng Simbahan (Mistikong Katawan ni Kristo). Kapag pinag-uusapan ang kalusugan, mahalagang maunawaan natin na ang ating katawan ay pagmamay-ari ng Diyos. Ito’y pahiram lamang sa atin, ipinagkatiwala lamang sa atin kung kaya’t kinakailangang gamitin nang maayos at may pananagutan. Kaya kinakailangang panatilihin natin itong malusog. Bilang isang miyembro naman ng malaking katawan, ang Simbahan, tanging pag-ibig lamang ang makabubuo at makapagpapanatili ng magandang ugnayan.

Paano po ba at saan po ba natin ginugugol ang ating mga libreng oras? Paano po ba natin iniingatan ang ating kalusugan? Anong uri ng pagkain ang ating kinakain at anong uri ng inumin ang ating iniinom? Binibigyan ba natin ang ating katawan ng angkop na sustansya at ehersisyo? Anong uri ba ng mga gawain ang ating sinasalihan? Paano po ba natin pinangangalagaan ang presensya ni Hesus sa ating gitna?

E. BLUE (Kaayusan at Pagtutugmaan)

“Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kabila ng kanyang kayamanan ay hindi nakapagdamit ng kasingganda ng isa sa kanila.” (Lucas 22:27)

Ang pag-ibig ay nagtataguyod ng kaayusan at pagtutugmaan ng mga bagay sa buhay natin. Hinahayaan ng pag-ibig na maging maayos ang ating mga ugnayan at pinagtutugma nito ang ating pagkakaiba-iba at kakanyahan. Dahil sa pag-ibig, tayo ay nagiging isang pamayanan at isang Simbahan.

Tayo po ba ay nabubuhay nang maayos at may kapanatagan? Mayroon pa po ba tayong panahon para manalangin, mag-aral, maglibang, makipag-ugnayan? O pinagbibigyan lamang natin ang ating mga luho at sidhi ng damdamin. Paano po ba natin binibigyan ng kaayusan at pagtutugmaan ang ating mga tahanan, kagamitan, silid aralan o pagawaan? Paano po ba tayo nananamit? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at pagkakatugma. Ang taong nagmamahal ng totoo sa Diyos ay nagsusumikap ring magkaroon ng kaayusan at pagkakatugma sa kanyang buhay. Pinapanatili po ba natin ang kalinisan, kaayusan at pagkakatugma saan mang lugar tayo mapunta?

F. INDIGO (Karunungan at Kaalaman)

“Ang tumatanggap sa mga autos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama; iibigin ko rin siya at ako’y lubusang magpapakilala sa kanya.” (Juan 14:21)

Ang karunungan na buhat sa pag-ibig ay bunga ng Espiritu Santo. Ang pag-ibig ay naglalayong higit na kumilala at umalam pa ng karunungang buhat sa Diyos.

Gumagawa po ba tayo ng paraang mag-aral pa at magsaliksik tungkol sa ating pananampalataya at pagkakakilala sa Diyos? Nagbabasa pa po ba tayo ng libro at iba pang babasahing makatutulong sa atin upang umunlad ang buhay-pananampalataya? Nakakadalo pa po ba tayo sa mga seminar, recollections, retreats at iba pang mga gawaing paghubog upang lumalim pa ang ating pananampalataya at kaalaman. Handa po ba tayong ibahagi ang ating kakayahan at talino sa ating kapwa? Meron po ba sa ating pagkauhaw para sa higit na kaalaman at karunungan?

G. VIOLET

“Gayun din naman, kahit na tayo’y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa’t isa.” (Roma 12:5)

Dinadala tayo ng pag-ibig sa pagkakaisa. Ito ang pagpapahayag na bumubuo sa ating lahat, nagpapanatili sa ating lahat at nagpapayabong ng ating pagkakaisa. Mahalaga sa pag-ibig ang paggamit ng lahat at iba’t ibang pamamaraan ng komunikasyon at makabagong media na maaaring makatulong sa paglikha, pag-unlad at pagpapanatili ng ugnayan at pagkakaisa. Mahalaga kung gayon ang kontribusyon ng bawat isa upang makapagpamalas ng malalim na ugnayan.

Ang komunikasyon ang siyang nagsisilbing dugong nananalaytay sa ugat ng komunidad, ng Damayang Kristiyano, ng diyosesis at ng parokya, ng paaralan at mga organisasyon. Naibabahagi ba natin sa pamamagitan ng komunikasyon ang mahahalagang bagay at pangyayari sa bawat isa? Tulad kapag ang dugo ay nabuo sa ating katawan ay maaaring makapagdulot ng tumor o kanser, gayon din kapag nawala ang komunikasyon sa ating mga ugnayan. Maaari itong makapagdulot ng matinding hirap sa ating mga ugnayan na maaari pa ngang maging sanhi ng di pagkakaunawaan at pagkakanya-kanya.

Mahalaga pong tingnan natin, gaano ba tayo kabukas sa isa’t isa? Paano po tayo tumatanggap ng mga pagtatama mula sa ating kapwa? Bukas po ba tayo sa parehong positibo at negatibong komento tungkol sa ating sarili? Paano po ba natin hinaharap ang mga katiwalian, di pagkakaisa at kaguluhan sa ating ugnayan?

Sa totoo lang po, ang “ideal” naman talaga ay ang pagkakaroon ng “balanseng pamumuhay.” Ito ang tunay na kahulugan ng kabanalan, ang buhay na ganap at kasiya-siya (Juan 10:10). Ito ang kahulugan ng sinasabi sa ebanghelyo na “maging perpekto kagaya ng Ama sa langit na perpekto.” Nawa po ang pagsusuri na ito ng ating pamumuhay ay matungo sa isang realisasyon ng dakilang plano at gawa ng Diyos para sa ating lahat at para sa buong Diyosesis ng San Jose, Nueva Ecija.

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement