Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...

Taon ng Pananampalataya

Text Size:
 

Ipinahayag ni Pope Benedict XVI sa kanyang liham Apostolika Porta Pidel ang taon ng Pananampalataya na pinasimulan noong ika-11 ng oktubre 2012 at magtatapos sa kapistahan ng Kristong Hari sa ika-24 ng nobyembre 2013. Sinuri ang pagpili ng petsa sa pagbubukas ng Taon ng Pananampalataya, itinakda ito sa pagdiriwang ng dalawang napakahalagang pangyayari sa simbahan. Una, ang ika-limampung anibersaryo ng pagbubukas ng ikalawang Konsilyo Vaticano (1962) at ikalawa, ang ika-dalawampung anibersaryo ng pagpapasinaya sa katesismo ng simbahang katolika noong ika-11 ng oktubre 2012.

Sa ating panahon ang II Konsilyo Vaticano ay ang dakilang pagkakataon ng pagpapanibago ng pananampalataya. Hindi ito nangangahulugan ng pagsasantabi ng mga tradisyon at kasaysayan bagkus ay ang pagpapatuloy sa pagtuklas sa mayamang pamanang spiritual at pagpapaunlad ng pananampalataya, sa masusing pagsiyasat sa makabagong mundo kasama ang mga kagandahan gayundin ang mga sugat nito. Mahalaga ang panahon ng pananampalataya upang gisingin at pag-alabin ang bawat katoliko na magpahayag ng may pag-ibig, malalim na paninindigan at pag-asa. Wiinika nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma (Roma 10:17)” Ang Pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo”.

Paano nagsimulang tawagin kristiyano ang mga sumamasampalataya kay Kristo?? Mababasa natin sa bagong tipan sa aklat ng mga gawa (4:32) “Nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, at di itunuturing ninuman na sarili niya ang kanyang ari-arian kundi para sa lahat”. Ganito ang diwa ng pag-ibig at pananampalataya ng mga nananalig kay Kristo. Ng Makita ito ng mga tao sinabi nila na ang kanilang mga panalita at mga gawain ay katulad kay Kristo kung kaya’t sila ay tinawag nilang mga kristiyano.

Ngunit hindi lingid sa ating kaalaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating mundo, Sa Pilipinas na natatanging kristiyanong bansa sa Asya ay laganap ang kahirapan, pagkakawatak-watak, kurapsiyon at krimen bunga ng pagmakasarili. Ang Pinapanginoon at sinasampalatayanan nating mga tao ay kayamanan ng mundo, kapangyarihan o posisyon, ang mga bisyo at tawag ng laman, mga modernong teknolohiya at marami pang iba na umaalipin sa atin.. ito ang malaking banta at hamon sa ating pananampalataya.

Ang Taon ng Pananampalataya ay panahon ng Pakikinig at Misyon.

Year of FaithSino ang magsasagawa ng misyon? Ang simbahan,Sino ang simbahan? Ang papa, mga Obispo, mga kaparian, relihiyoso o relihiyosa pati ang pinakamalaking bahagi ng simbahan-ang mga layko. “Tayo ang Simbahan”.

Paano isasagawa ang misyon? Tayo bilang bahagi ng simbahan ay dapat maging mabuting katiwala sa bawat isa, sa kalikasan at sa lahat ng ipinamahala sa atin ng Diyos. At gampanan ang nag-iisang layunin na iniutos sa atin ni Jesus: “Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo”.

Marami sa ating mga katoliko ang umiiwas sa salitang misyon sapagkat ito ay mangangahulugan ng mga gampanin. Ang ating misyon bilang mananampalataya ay hindi isang tungkulin kundi isang karapatan at pribilehiyo bilang mga katoliko na sumasampalataya kay Kristo. Karapatan at pribelehiyo natin na isabuhay at ipagdiwang ang mga banal na sacramento para sa pag unlad ng ating pananampalataya at patuloy na pakikipag uganayan natin sa Diyos at sa ating kapwa.

Marahil ay sinasabi ng marami sa atin na wala silang kakayahan na magpahayag dahil ang panuntunan nila ay ang paghawak ng mikropono at pagsasalita sa harap ng mga tao sa seminar o pagkakatesismo.

Totoo na isang pamamaraan ito ng pagbabahagi ng kaalaman sa ating pananamplataya ngunit higit na mabisa ang pagpapapahayag na naipapakita sa gawa. Madalas ko sabihin sa mga seminar na ang bawat isa sa atin ay maaring maging “Mabuting Balita”. Ang bibliya ay mananatiling isang aklat lamang na babasahin at walang buhay kung hindi naman ito naisasagawa. Winika ni apostol Santiago (Jm 2:14)” Mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? Maililigtas ba siya ng pananampalataya? 15 Maaaring ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinukulang sa pang-araw-araw na pagkain. 16 At ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila: Humayo kayo nang mapayapa. Magpainit kayo at magpakabusog. Ngunit hindi mo naman ibinigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan, ano ang kapakinabangan noon? 17 Ganiyan din ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ito ay patay sa kaniyang sarili”. Ang ating mga gawa at salita ang buhay na bibliya na babasahin ng ating kapwa…tanungin natin ang ating mga sarili kung nakikita ba ng ating kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa ating pananalita at mga gawain? Kung oo, magpuri tayo at magdiwang sapagkat naluluwalhati ang Diyos sa ating mga gawa at salita bunga ng pananampalataya.

Walang sinumang nakakita sa Diyos ngunit kung babasahin natin ang bibliya ay makikita natin ang buhay na larawan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus. Si Hesus ang larawan ng pag-ibig ng Diyos na nakita at nakipamuhay sa atin. Mababasa natin sa bibliya na si Hesus ay punong-puno ng maunlad na buhay panalangin. Kung kaya’t ang panalangin ay napakahalaga sa pagunlad ng ating pananampalataya.

Malaking hamon at banta sa simbahan ang makabagong mundo, kung kaya’t sa loob ng Taon ng Pananampalataya, nagkaroon ng pagpupulong ang Sinodo ng mga Obispo upang pagnilayan ang Bagong Ebanghelisasyon. Ninanais na simbahan na maibalik ang mga taong nanlalamig sa kanilang pananampalataya, ang maipakilala si Kristo sa mga hindi sumasampalataya at maihayag si Kristo sa mga taong may masidhing paghahanap sa Diyos. Buhay at kumikilos ang pananampalataya. Naghahandog ang Diyos ng tipanan at ugnayan sa atin sa ating pakikipag-isa sa Ama, Anak, at Espiritu Santo.

Bilang mga katoliko na nabubuhay sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos, nawa tayo ay makiisa at makibahagi sa panawagan ng ating Santo Papa sa taon na ito ng Pananampalataya. “Tuklasin muli natin ang nilalaman ng ating pananampalataya ng may pagpapahayag, pagdiriwang, pagsasabuhay, panalangin at pagninilay na siyang sumasalamin sa gawain ng buhay pananampalataya at gawin nating maging personal na layunin ngayong panahon ng pananampalataya.

Sinulat ni Vic Gripal

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement