Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...

Homily of His Excellency Most Rev. Roberto C. Mallari D.D. during the Sending-off Mass for the New Assignments of the Clergy

Magandang umaga po!

Ang araw pong ito ay isang napakahalagang araw para sa buong diyosesis ng San Jose. Gaganapin po natin ang sama-samang paghahayo sa ating kaparian para ganapin ang misyon ng ating Panginoong HesuKristo sa buong Diyosesis ng San Jose. Ito ay isang pagpapahiwatig ng pagmamahal ni Jesus, ang ating Mabuting Pastol upang walang isa man ang mawala sa kanyang kawan.Homily of Bishop Bobet

  1. Ang sama-samang paghahayo ay isang malinaw na mensahe sa aming kaparian na kami ay ipinadadala sa iisang misyon ni Hesukristo sa buong Diyosesis ng San Jose dito sa Nueva Ecija. Inihahayo kami bilang iisang katawan upang kumalinga at gumabay sa buong bayan ng Diyos. Bagama't mayroong kanya-kanyang mga parokya at mga tungkulin ang bawa't isa, responsibilidad naming sama-sama ang buong Diyosesis ng San Jose. We are being sent as a body... While we are being sent to a particular parish or assignment, our concern is the whole diocese. Napakahalaga na kahit hindi namin parokya o tungkulin ay pinagmamalasakitan namin. Napakahalaga na ang pagtutulungan namin ay para sa buong Diyosesis ng San Jose.
  2. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpaalaala sa akin sa ibinahagi ni Bishop Dong Lavarias tungkol sa kanyang matinding "religious experience" o "karanasang mahal banal" habang kanyang iginagawad ang Sakramento ng Banal na Orden sa pagpapari sa kanyang Diyosesis. Minsan ay naibahagi ko na rin sa inyo ang kwentong ito, ngunit sa aking palagay ay akma at napakahalagang sariwain at balikan natin ngayon ang kwentong ito.

Sabi niya, habang pinapakinggan niya ang Ebangelyo ng araw na iyon, na siya ring Ebanghelyong binasa natin ngayon na patungkol sa tatlong ulit na pagpapahayag ni Pedro ng kanyang pagmamahal kay Hesus, nadama raw niya na pinagsasabihan siya ni Hesus. “If you do not love me, do not even dare touch my people.” Ang lalim daw ng dating nito sa kanya! At napakatindi rin po ng dating nito nang ibahagi niya ito sa akin! If you do not love me, do not even dare touch my people. We love our people because we love the Lord!!! Ito ang pinakamahalagang katangian ng isang ipinapadala sa isang misyon: ang pagmamahal niya kay Hesus!!! This love should inspire us and move us to love our people just as the Lord loves them. My brother priests we will go to our respective parishes because we love the Lord and not for any other reason!!!

Homily of Bishop Bobet 2Gusto ko ring ulitin ang isang karanasan ni Mother Teresa ng Calcutta noong ang isang mamamahayag (journalist) ay humingi ng ilang panayam sa kanya. Nagkataong noong siya ay dumating, naratnan niyang nililinis ni Mother Teresa ang isang matanda na inuuod na ang mga sugat. Nakita niya na isa-isang inaalis ni Mother Teresa ang mga uod sa sugat nito. Noong mag-umpisa siya sa kanyang pagtatanong, ang unang sinabi niya sa kay Mother Teresa ay ganito: “I will not do what you are doing even if they pay me with 1 million dollars!” (Hindi ko gagawin ang ginagawa mo kahit na bayaran ako ng isang milyong dolyar). Sinabi naman ni Mother Teresa sa kanya: “I will also not do it for a million dollars. I am doing it for Jesus.” (Ako din hindi ko gagawin ito para sa isang milyong dollar. Ginagawa ko ito para kay Hesus!) My brother priests, we will serve God’s people because we love the Lord not for any other reason!!! Ang araw na ito ay isang napakayaman at napakahalagang pagkakataon upang ipaalaala sa atin na tayo ay nandirito at nakikiisa sa misyon ni Hesukristo, DAHIL MAHAL NATIN SIYA!!!

  • Napakahalaga na makasiguro si Hesus sa pagmamahal ng kanyang mga alagad upang makasiguro siya na hindi hahantong sa pagkasira ng kanyang mga alagad ang kapangyarihan na ipagkakaloob sa kanila. May kasabihan Sa ingles, "power corrupts, absolute power corrupts absolutely." Hindi po “exempted” ang mga pari at obispo sa kasabihang ito. Kinakailangang buong kababaang-loob na kilanlin natin ang katunayang ito. Kung ang pagmamahal ng Diyos ang pinangagalingan ng kapangyarihan, ito rin ang magtutulak upang gamitin ito sa nararapat at ito nama’y magdudulot ng wagas na paglilingkod at malasakit para sa bayan ng Diyos.
  • Pagmamahal kay Hesus: ito rin ang kasiguruhan na kailangan upang ang mga alagad ay hindi lamang maging pastol na bayaran na iniiwanan ang mga tupa sa oras ng peligro. Sa halip, sila ay maging Mabubuting Pastol na nakahandang mag-alay ng kanilang buhay para sa mga tupa na ipinagkakatiwala sa kanila. Ito rin ang magbibigay ng kapanatagan sa mga tupa at ganoon din sa mga dating naging pastol nila. Sa aking palagay ay ito rin ang mithiin ng sandaling ito, ng bawa't pari na nandirito na wagas na naglingkod at nakisama ng pitong taon sa inyong mga parokya. Ang madama ang kasiguraduan na ang papalit sa inyo ay may tunay na may malasakit sa inyong iiwanang parokyano. Huwag sana ninyong pababayaan ang inyong parokya. Ipagpatuloy sana ninyo at papag-ibayuhin pa ang mga naumpisahang programa.

Ang pagpapahayag ng pagmamahal kay Hesus ay napakahakagang gawin ng bawa't isa ngayon upang ano man ang naghihintay sa amin sa daratnan na parokya ay taos-pusong tangapin at harapin ng buong tapang at pananampalataya. Siguradong kasama na rito na may magaganda ngunit meron ding namang hindi magagandang madaratnan. Siguradong may makapagbibigay ng saya, ngunit meron ding nakakalungkot. Sa isang salita mayroon ding KRUS na naghihintay sa bawat isa sa atin na dapat nating buhatin. “Kung walang krus,” sabi ni Pope Francis “ay mananatili tayong pari, obispo ngunit hindi tayo tagasunod ni Hesukristo.” Ang pagyakap sa krus na naghihintay sa atin ang siyang patunay na tayo’y mga alagad ni Hesuskristo. Ngayong araw na ito, inuulit muli ni Hesus ang panawagan niya sa bawa't isa sa atin: "Sumunod ka sa Akin." Ang pagpunta natin sa ating mga parokya ay siya nawang tugon natin sa kanyang hamon na sumunod kay Hesus.

Tulad ng salita ni Hesus, “inihahayo ko kayo upang ipahayag ang Kaharian ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos…sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.” Amen.

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement