Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:

Ang Daan ng Katekumenado 

Sulat ni Mrs. Avic Gripal

Ito ay isang itineraryo o paglalakbay ng mga Katolikong paghuhubog na siyang “serbisyo at paglilingkod ng mga Obispo bilang paraan ng pagbatid ng kaalaman at inpormasyon sa Kristiyanong pagsisimula at ng patuloy na edukasyon sa pananampalataya.”Pangunahing layunin nito ang dahan-dahang pagdadala sa mga mananampalataya na magkaroon ng matalik na ugnayan kay Hesu-Kristo; gawin silang masugid at masigasig na saklaw ng simbahan; at kapani-paniwalang saksi ng Mabuting Balita ng ating Tagapagligtas.

Wala akong sapat na kakayahan upang ilahad kung ano ang kabuuan ng daan ng Katekumenado, sapagkat upang maunawaan ito ay nangangailangan ng pakikinig ng mga katekesis mula sa mga katekista.

Sariling karanasan

Ang maaari kong ibahagi ay ang aking karanasan sa daan, may higit 10 taon nang nakararaan. Ako ay isang negosyante, maybahay, at kuntentong namumuhay sa aking maliit na mundo sa piling ng aking pamilya at mga piling kaibigan. Mula sa isang Katolikong paaralan, lumaki sa piling ng aking mga magulang na aktibo sa simbahan. Naging kaugalian ko ang pagsisimba sa araw-araw noong dalaga pa. Nang ako ay magka-pamilya kasama ko sa araw-araw na pagsisimba ang aking tatlong anak na noon ay maliliit pa. Nagbabasa din ako ng Bibliya araw-araw. Tuwing araw ng linggo ay buong pamilya kami. Pero ang asawa ko ay simbang labas; papasok sa simula, pag nainip ay aantayin na kami sa labas hanggang matapos ang misa.

Mayroon 10 taon nang nakalipas nang marinig komatapos ang misa, ang isang paanyaya sa pakikinig ng mga katekesis mula sa daan ng Katekumenado. Dalaga pa ako ay parati akong dumadalo at nakikinig sa mga seminar ukol sa simbahan at mga paghuhubog sa pananampalataya. Lahat ng ito para sa akin ay isang magandang karanasan, kapaki-pakinabang, at maraming mga matututuhan.

Makasalanan ako

Hindi ko malilimutan angaking naramdaman nang marinig kosa unang araw, ang katekesis tungkol sa dalawang bulag sa ebanghelyo. Isa yung sumigaw ng: “Hesus pagalingin mo ako”. Yong ikalawa naman ay yong tinapalan ni Hesus ng putik sa mata upang makakita. Hindi ko maunawaan at hindi ako makapaniwala nang masalamin ko ang aking sarili tulad sa bulag na kinakailangan ng pagpapagaling ni Hesus upang makakita. Ako pala ay isa sa mga bulag na palaging tawag nang tawag sa pangalan ni Hesus para sa walang katapusang mga kahilingan sa buhay. Nang gabing iyon ay nakita ko ang aking sarili na isang makasalanan na nangangailangan din ng pagpapagaling mula sa Panginoong Hesus.

Noong una ay laban sa aking isip at kalooban na masalamin ko ang aking sarili na isang makasalanan. Iniisip ko na wala naman akong kaaway o inaagrabyadong tao. Mabait naman akong anak at kapatid; mabuting asawa at ina. Nagmamalasakit naman ako at tumutulong sa aking kapwa. Ngunit ganunpaman salamat sa Diyos sa pamamagitan ng aking pakikinig. Mula samga katekesis ay nakita at natanggap ko ang aking pagiging makasalanan.

Asawa ko nakinig na rin

Isang araw ng katekesis sumama sa akin ang aking mister sa pakikinig bagama’t pinagbigyan lamang ako para di ko siya awayin. May aral sa daan na labis na tumimo sa aming puso. “Ang bawat pangyayari sa buhay ay salita ng Diyos.” Sapagkat pilosopo ang aking asawa, sinabi niya: “Kung sa aking paglalakad ako ay matalisod at madapa, ito ba’y salita ng Diyos?” Ang sagot ng katekista: “Oo,nangungusap ang Diyos sa iyo, sa mga pangyayarin at kasaysayan sa buhay mo; “shema-hear” dapat ay bukas sa pakikinig sa Salita ng Diyos sa iyong buhay.” Mula noon anuman ang pangyayari sa aming buhay, mabuti man ito o masama, ay bukas ang aming puso at isipan sa pagninilay kung ano ang nais iparating ng Diyos sa aming buhay. Sa aming paglalakad sa daan ay natutuhan namin ang mamuhay sa bawat NGAYON, hindi sa nakaraan, hindi sa hinaharap. Sa bawat ngayon, nakakatagpo namin ang Panginoon sa pamamagitan ng aming kasalukuyang sitwasyon sa buhay.

Ang aking asawa ay hindi na simbang labas mula noon sa katunayan ay taimtim siya sa pakikinig sa mga pagbasa, Ebanghelyo, at homiliya sapagkat natutuhan niya na sa misa ay nakikipag-usap sa amin ang Diyos. Natutuhan namin at naisasabuhay mula sa biyaya ng Diyos, sa daan ng Katekumenado na ang Kristiyano sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay, sa lungkot at ligaya, sa hirap o ginhawa, tagumpay o kabiguan, ay namumuhay nang may galak at sa araw-araw ay nagsasabing: “Salamat sa Diyos.”

“Mamamatay ka rin!” Kapag sinabihan ka ng ganito, ano ang iyong mararamdaman? Aba! Siyempre nakakainis, hindi ba? Sa daan ng Katekumenado ay tumutukoy ito hindi sa pisikal na kamatayan ng isang tao, kundi sa kanyang kamatayan sa kasalanan upang mabuhay. Gaya ng sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto: “Namatay na ako sa aking sarili hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili sapagkat si Hesus na ang nabubuhay sa akin.” Ang kamatayan sa kasalanan ay napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo kaya’t wala NAng kapangyarihan ang kamatayan sa sinumang sumasampalataya sa Kanya.

Naglilingkod kami sa simbahan

Sabawat araw ng mga katekesis ay nadarama ko ang napakalaking pag-ibig ng Diyos sa akin, ang pantay-pantay at walang pagtatangng pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. Palagi kong pinananabikan ang makapakinig, natatandaan ko noon na nasabay ang kaarawan ng pamangkin ko sa Cabanatuan sa isa sa araw ng katekesis. Nakaugalian na sa aming pamilya na magsama-sama maaga pa lamang hanggang kinabukasan kung may okasyon, hindi ko kayang lumiban isa man sa araw ng katekesis sapagkat nalalaman kong may napakalaking bagay na mawawala sa akin. Kaya’t ipinaliwanag kong mabuti sa kanila na kailangan kong umuwi at umabot sa oras ng katekesis. Naunawaan naman nila ito lalo naang aking mga magulang. Nakasama ko sila matapos ang pakikinig.

Lumabas ako sa aking maliit na mundo, kung saan ako ay panatag, at kuntento. Ako ay nagkaroon ng pagkakataon maging bahagi ng isang maliit na komunidadna nagtataglay ng mga palatandaan ng pananampalataya, pag-ibig, at pagkakaisa, habag, at pagpapatawaran.Ang daan ng Katekumenado ay nagtataglay ng mga aral at mga awitin mula sa aklat ng Salmo na tila iniuukit sa aming puso.

Sa ngayon kaming mag-asawa ay maligayang naglilingkod sa simbahan.

Ang daan ng Katekumenado ay nagsara sa maraming taon. Nagbalik ito at nagbukas ng mga katekesis sa Katedral ng San Jose noong Enero-Marso tuwing Martes at Miyerkules.Muling nagbukas noong Hunyo 30- Agosto 24 tuwing Lunes at Martes7:00 ng gabi.

Kakayanin ko

Sa aking muling pakikinigay nakadama ako ng kalungkutan at pagkabigo tungkol sa katekesis sa isang napakalaking hamon ng pag-ibig na ang sukatan ay ang krus. Sinabi ni Hesus: “Ibigin mo ang iyong kaaway.”

Noon ang utos at aral na ito ni Hesus para sa akin ay isang malaking ka-imposiblehan. Tiyak akong hindi ko kayang tuparin. Subalit sa patuloy na paglalakad ko NGAYON sa daan , ako ay naniniwala at buong pusong sumasampalataya na may PAG-ASAna ibigin ko ang kaaway;“Hindi sa pamamagitan ng aking sariling lakas at kakayahan kundi sa biyaya ng Diyos.”

Sana ay bigyan ninyo ng panahon na makapakinig ng mga katekesis at patuloy na maglakad sa daan ng Katekumenado sa mga susunod pang paanyaya.

“Avenu Shalom Alechem”:Kapayapaan para sa ating lahat mula sa Panginoong Hesus!

“Avenu Shalom Alechem”:Kapayapaan para sa ating lahat mula sa Panginoong Hesus!

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement