Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:

Isinulat ni Mariz B. Ganayo

Isa nanamangpagpapalaangibinigaysaatin ng Panginoon. Tayo ay muliNiyangbiniyayaanng mgabagongsantonamagsisilbinghuwaran at inspirasyonsapagpapatibay ng atingpananampalataya.

Sina Santo Papa Juan XXIII at Santo Papa Juan Pablo II ay inialaybilangmgabagongsanto ng atingsimbahannoong ika-27 ng Abril taongkasalukuyan.

Angpaghahandogay ipinagdiriwang ng buongsimbahan.Angbawatdiyosesis ay nagdaos ng misa para sadalawangsantopapang nag-alay ng kanilangbuhay, kaalaman at lakas para saikayayabong ngatingpananampalatayangKatoliko.

Si Angelo GuiseppeRoncalli o mas kilalabilangsi Santo Papa Juan XXIII ay siyangnagpasimula ng isangmalakingpagbabagosakasaysayan ng SimbahangKatolikanangkanyangbuuinangikalawangKonsehoVaticanonanaglalayongbuksanangsimbahan para salahat.

Dahil din sakanyanglayuninggawingsimbahan ng pangkaraniwangtaoangSimbahangKatolika ay kanya ring pinasimulannaipagdiwangangmisanahindilamangsawikangLatinkundimagingsakanya-kanyangwika ng iba'tibangbansa.

Angkanyangitinatagnakonseho ay nagbigay ng magandanghalimbawasanakararamiupangmakisangkot at makialamsamgagawaingpansimbahan. Kasamasamganagingbahagi ng konseho ay angilansamganagingsanto papa ng atingsimbahangayanina Santo Papa Juan Pablo II at Santo Papa BenedictoXVI.

Angnagingsimulainni Santo Papa Juan XXIII aysiya ring sinundanghalimbawa ng isa ringsanto papa naminahal ng mgataolalona ng mga Pilipino dahilsakanyangdalawangbesesnapagbisitasabansangPilipinas. Si Karol Josef Wojtilana mas kilalabilang Santo Papa Juan Pablo II,angsiyanamangnagbigay ng malakingpagpapahalagasamgakabataan atnagpasimula ng World Youth Day.

Gumawa ng record angPilipinasnoongipinagdiwangangWorld Youth Day noong1995dahilsadami ng dumalo at nakiisasapagdiriwang ng pangwakasnamisa ng nasabingselebrasyon.Labis ding ipinadama ng santo papa angkanyangpagmamahalsabawatbansangkanyangpinuntahan. Siyanga ay tinaguriangThe Traveling Popedahilsadami ng mgamahihirapnabansangkanyangpinuntahan.

AngSimbahangKatolika ay patuloynaumaasasamgataongkatulad ng atingmgabagongsantonamagsisilbinginspirasyonsaiba pang mgalaykoupangmaglingkodnangbuongpuso at may pananampalatayasabayan ng Diyos. Ikaw, kaisakabasahangaringito?

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement