Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:
ANG MISYON: “PAGPAPALAGANAP NG DAMAYANG KRISTIYANO”
 
Pagpapalaganap ang salitang-ugat na ginagamit upang ipakilala ang papel ng Diyosesis tungo sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. Ito ay pagpapahayag at pagkintal sa isipan ng lahat ng mga binyagan na isabuhay ang ispirituwalidad ni Hesukristo, at isalin ito sa tunay na kabuuan ng pagiging “Maunlad na Damayang Kristiyano” (MDK).
 
Kaya, ang pagpapalaganap ng MDK bilang Misyon ng Diyosesis ng San Jose ay ang pagsasagawa, pagsasakatuparan, at pagsasabuhay ng Damayang Kristiyano at ng ispirituwalidad bilang Nagkakaisa, Makikilahok sa Misyon ni Kristo bilang Pari, Propeta, at Hari at bilang Simbahan ng Maralita.
 
Ang mga tukoy na Misyon ng Diyosesis ng San Jose ay ang mga sumusunod:
 1. Pagsisikap upang maging isang komunidad ng tagasunod at kaisa ni Kristo at ng bawat isa (Sambayanang Nagsasabuhay),
 2. Pagtataguyod ng tunay at tuloy-tuloy na pag-unlad sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao: pang-espirituwal, pang-pulitika, pangsosyo-kultural, at pang-kalikasan (Maunlad),
 3. Pagtataguyod/pagbubuo ng Damayang Kristiyano (DK),
 4. Pagiging Simbahan ng Maralita,
 5. Pagiging bukas at pagyakap sa Espiritu Santo para sa pagbubuklod at pagpapabanal ng komunidad, at
 6. Paghugot ng inspirasyon kay St. Joseph bilang modelo ng Diyosesis ng San Jose sa pagiging Sambayanan ng Diyos, Kristiyanong Sambayanan at lokal na Simbahan (sa Patnubay ni Apo San Jose).
MGA PATUTUNGUHAN NG DIYOSESIS (THRUSTS) O MGA PAKSA SA SINODO NG MABUTING KATIWALA
 1. Paghuhubog ng mga Pari, Relihiyoso, at Layko
  • Ang lahat ng mananaMpalataya ni Kristo, mga pari, relihiyoso, at layko ay kinakailangang dumaan at patuloy na dumanas ng mga paghuhubog na makatutulong upang mamuhay bilang mga ganap na binyagang Katoliko.
  • Kaya ang Diyosesis ay naglikha at magpapayaman pa ng mga programang paghuhubog na tumutukoy sa tatlong misyon ni Kristo: malapari, malapropeta, at malahari.
 2. Pagiging Makabuluhang Laykong Lider-Lingkod
  • Ang layko ay kabilang sa Sambayanan ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, sila’y nakikibahagi rin sa malapari, malapropeta, at malaharing misyon ni Hesukristo. Sa kanilang masaganang kakayanan ay natutupad ang misyon ng Sangkakristiyanuhan sa Simbahan at sa mundong kinagagalawan (LG 31, Can 204.1).
  • Ang pagiging lider-lingkod ng isang layko ay isang apostolado (AA 2). Ito ay isang pakikibahagi sa pagkapari bilang patotoo at pakikiisa sa misyon ng simbahan (LG 10, PCP II 118).
  • Sila rin ay may tungkulin sa kanilang buhay at sa buhay ng simbahan. Kaya ang Diyosesis ay naglikha at pinapayaman ang programang nakatutulong sa pakikilahok ng bawat layko sa mga gawaing paglilingkod ng simbahan.
 3. Pagpapalaganap ng Damayang Kristiyano
  • Ang pagbuo ng komunidad ng Damayang Kristiyano at isasabuhay nila ang espirituwalidad ng pagkakaisa, pakikilahok sa tatlong misyon ni Kristo (Malapari, Malapropeta, at Malahari) at bilang Simbahan ng Maralita.
  • Ito ay isang proseso ng pagsasabuhay ng isang anyo ng pagbabago (renewal) ng Simbahan (a new way of being a church) tungo sa pagbabago ng lipunan. Kaya, ang pagbubuo ng Damayang Kristiyano ay ginawang pangunahing programa ng Diyosesis.
 4. Pakikilahok Tungo sa Panlipunang Pagbabago
  • Ang patutunguhang ito ay ang pagsasabuhay ng batayang mensahe ng bibliya: buhay, pag-asa, katarungan, at kapayapaan. Sa kongkretong salita, ang programang ito ay tumutukoy sa pagtugon sa mga usaping sosyal ng tao at komunidad para sa pag-angat ng kanilang dignidad bilang mga anak ng Diyos: Programang pangkaunlaran, pangpulitika, paglingap sa mga mahihirap, pangkalusugan, pangkalikasan, at iba pa.
 5. Mabuting Pangangasiwa ng Temporal na Yaman ng Diyosesis
  • Ang programang ito ay tumutukoy sa dalawang bahagi: Balik-handog at Mabuting Pangangasiwa ng simbahan.
  • Ang Balik-handog ay pagsasabuhay ng espirituwalidad (pang-araw-araw na relasyon natin sa Panginoon) at ng maayos na pangangasiwa ng mga biyaya mula sa Diyos. Ito ay ang pagbabalik-handog natin ng ating panahon, talino, yaman, at kinabukasan sa Panginoon bilang tanda ng ating pagmamahal sa Kanya, sa Kanyang Simbahan at sa ating kapwa.
  • Ang mabuting pangangasiwa ng Temporal na Yaman ng Diyosesis ay ang pagpapahalaga at pag-iingat sa lahat ng yaman na mula sa pagbabalik-handog, pag-aalay, at iba pang uri ng pagpapadaloy ng yaman upang mapalago at magamit sa buhay ng Simbahan at sa kanyang paglilingkod sa sambayanan o komunidad.
Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement