Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Loading feeds...
Text Size:

MGA KAHULUGAN NG PANGARAP NG DIYOSESIS NG SAN JOSE

mga-kahulugan-ng-pangarap-ng-diyosesis-ng-san-jose

Ang Pangarap (Vision Statement) ng ating Diyosesis ngayon ay nag-ugat sa Pangarap na binuo noong 1996. Ibig sabihin nito, ang pahayag ng Pangarap at Misyon natin ngayon ay inspirado ng proseso at karanasan ng paglalakbay ng ating Diyosesis. Kaya ang mga salita o lengwahe, prinsipyo, at kahulugan nito ay ayon sa iniisip, hangarin, at pinapahalagahan ng Pangalawang Konseho ng Pilipinas (PCP II).

Ang PANGARAP:

SAMBAYANANG NAGSASABUHAY NG MAUNLAD NA DAMAYANG KRISTIYANO NA BINUBUKLOD AT  PINABABANAL NG ESPIRITU SANTO SA PATNUBAY NI APO SAN JOSE

Mga Susing Kataga na ginamit sa pagbuo ng Pangarap:

  1. Sambayanang nagsasabuhay – Komuninad ng tagasunod at kaisa ni Kristo, sa paggabay ng kanilang pastor at ng bawat isa sa kanila. Meron silang malalim na ugnayan kay Kristo at sa bawat miyembro. Iisa ang kanilang puso at isip. Ang pangkomunidad na katangian ng simbahan at ang pagsunod kay Kristo ay isinasabuhay ng bawat isa. Kaya sila’y nagiging “witnessing community”.
  2. Maunlad – Ang miyembro ng Sambayanan ay patuloy na umuuunlad sa mga larangan ng pangEspiritual, pangPulitika, pangEkonomiya, pangKultura, at pangKapaligiran. Sa lokal na pananalita, ang MAUNLAD ay: sumasamba at sumasaksi sa katotohanan, nagkakaisa, nagdadamayan, nagtutulungan, ammuyo, batarisan, suyuan, bayanihan, may katarungan, nagmamahalan, malayang kalipunan, magkakapatid, nagpapanibago, at nangangalaga ng kalikasan.
  3. Damayang Kristiyano – Pamaraan ng Pagiging Simbahan. Ang simbahang nagpapanibago na ating pinapangarap bilang nagkakaisa, nakikilahok sa misyon ni Kristo bilang Pari, Propeta at Hari, at bilang Simbahan ng Maralita.

Ang Espiritualidad ng Damayang Kristiyano:

  1. Bilang nagkakaisa – Ang mga miyembro ng maliliit na sambayanan ay nagkakaisa sa paggabay ng kanilang pastor. Ang bawat isa ay may malakas at malalim na ugnayan at may tungkulin sa bawat isa.
  2. Bilang Propeta – Ang mga miyembro ay nagbabahaginan at nagsasabuhay ng Salita ng Diyos at ginagabayan ng tuluy-tuloy na katekismo ng ating pananampalataya.
  3. Bilang Pari – Ang sambayanan ay regular na nagtitipon at nagdiriwang ng Banal na Misa at meron silang buhay na pagdiriwang ng liturhiya ng kanilang buhay bilang komunidad. Sila ay regular na nananalangin sa Panginoon.
  4. Bilang Hari – Ang mga miyembro ay nagbabahaginan hindi lang ng buhay espirituwal kundi pati mga materyal na kinakailangan ng bawat isa. Ang kanilang kahirapan at pananampalataya ay nag-uudyok sa kanila sa pakikisangkot sa mga gawaing panghustisya at pagpapanibago ng lipunan.
  5. Bilang Simbahan ng Maralita – Ang mga miyembro ay nanggagaling sa mga dukha at nagpapalakas ng kanilang sarili at komunidad. Nangyayari ang pakikilahok sa simbahan na  nagmula sa nibel ng grassroots o kapitbahayan/kamag-anakan.
  6. Binubuklod at Pinababanal ng Espiritu Santo – (Intrinsic Relationship) May malalim na ugnayan ang sambayanan sa Banal na Espiritu. Aktibong gumagalaw ang Banal na Espirtu sa gawaing pagkakaisa, pagpapalakas, at pagpapabanal ng komunidad.
  7. Patnubay ni Apo Jose – Ang uri ng buhay ni San Jose ay nagsisilbing inspirasyon at batayan ng mga miyembro ng komunidad sa kanilang buhay bilang tao, bilang Kristiyano, at bilang simbahan. Si San Jose bilang patron ng Diyosesis ay patuloy na gumagabay sa sambayanan ng San Jose, Nueva Ecija.


Hanggang sa susunod na isyu po…

 

Photo Gallery

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E

Focolare Movement