Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com

Stewardship Program

Text Size:
MAHALAGANG PUNDASYON:
ANG KABANALAN NG PAGIGING MABUTING
KATIWALA NG PANGINOON
(Spirituality of Stewardship)
Lubhang Kgg. Mylo Hubert C. Vergara, D.D.

Mga batayang pagpapahalaga na naghahamon sa atin na ialay ang ating mga sarili sa Panginoon ay ang mga sumusunod:

  1. PAGPAPAKATAO. Naitatag ang pagkataong Kristiyano mula sa batayang Ideya na nilikha ang tao na Kawangis ng Diyos (Gen. 1:26). Nangangahulugan itong mayroon tayong dignidad. Pero hindi doon natatapos ang usapan. Nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos. Ang totoo, hindi tayo ang nagmamay-ari sa ating sarili. Tayo ang pag-aari ng Diyos. Nagpapaalala rin ito na nangunguna ang Diyos sa ating buhay. Nananatiling ganito ang katotohanan, kung hindi natin pag-aari ang ating sarili, hindi natin pag-aari ang mga bagay na ating inaangkin. Isang magandang halimbawa nito ay ang talinghaga ng mga talino na matatagpuan sa kabanata 25 ng Ebanghelyo ni San Mateo.
  2. PAGTITIWALA. Ang Diyos ang nangangasiwa ng ating buhay, hindi tayo. Kailangan lang nating ipaubaya ng lubusan ang ating buhay sa Kanya. Kataka-taka man ito, nagagawa ng Diyos na humugot ng mabuti kahit mula sa masama gaya ng ating mga nararanasang pagdusa. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Maling Paniniwala: Na tayo ang may hawak at may kontrol ng ating buhay. Ang Pagtitiwala sa Diyos – ay batay sa paniniwala sa ating kawalang-kakayahan. Papaano ngayon tayo magtitiwala sa kapangyaring ng Diyos? Malaking Hamon sa atin: Ang ganap na pagtanggap ng kalooban ng Panginoon at hindi ang ating sariling kalooban. Ang Biyayang Nagbibigay kapanatagan sa atin: Nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Huwag tayong mabahala. Ang Payapang isip ay bunga ng pagtitiwalang nagmumula sa buong pusong Pagtanggap.
  3. PASASALAMAT. Ang pagtitiwala at buong pusong pagtanggap ay nagiging daan upang tayo’y maging mapagpasalamat. Kailangang magkaroon ng pagbabago sa ating pananaw na ang tingnan natin ay ang mga bagay-bagay na nasa atin at hindi ang wala sa atin. Maging mapagpasalamat tayo sa mga biyayang nasa atin. Kailangang kilalanin at pahalagahan ang lahat ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos kahit na ang mga maliliit na pagpapala sa atin. Ang pasasalamat sa Diyos ay ang pagpapahayag at pag-aalay ng taos-pusong pasasalamat kahit sa isang katotohanang hindi tayo karapatdapat na tumanggap ng mga biyaya mula sa Kanya. Nais nating magpasalamat sa Diyos hindi lamang sa mga biyaya na ating natanggap kundi para sa Kanya bilang tagapagbigay ng mga ito.
  4. PAG-IBIG. Ang pagmamahal ng Diyos ay nag-uudyok sa atin upang mahalin Siya. Ang pagmamahal na ito ay dapat gawin ng isang kristiyano. Ang pagmamahal ay hindi makasarili. Ito ay humihingi sa bawat isa na magbigay. Panuntunan: Nagbibigay tayo hindi dahil sa may pangangailangan. Nagbibigay tayo dahil pangangailangan nating magbigay. Ang pagbibigay ay pamamaraan ng ating pamumuhay kagaya ng Pag-ibig bilang pagtatalaga ng buhay. Walang kabuluhan ang buhay kung walang pag-ibig.

Ang Pag-ibig ay walang saysay kung hindi nagbibigay, at ito ay pagbibigay ng buong sarili sa Maykapal. Kapag nakikita ng Diyos ang tugon natin sa pagmamahal, lalo pa Niya tayong binibiyayaan. Hindi natin mahihigitan ang Diyos sa Kanyang pagiging mapagbigay. Sa pagbibigay, tayo ay nagbabalik-handog sa Diyos. “Hiram sa Diyos ang ating buhay”, tayo ay umuupa lamang sa Kanya. Kailangan ay muli nating ibalik ang lahat sa Kanya Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, at tayo ay mga tagapangasiwa lamang ng Kanyang kayamanan. Ngunit ang sabi ng Diyos, “itabi mo ang 90 porsiyento, gamitin mo kahit hindi yan sa iyo. Ibalik mo ang 10 porsiyento – ang ikapu”.

MGA MAHAHAHALAGANG KRISTIYANONG PANANAW

1. Na ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Walang nauukol sa atin. Tayo ay dukha sa paningin ng Panginoon.

“Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ay si Yahweh, ating Panginoon”.
(Ps 24:1)

2. Ang tao ang siyang tagapangasiwa para payabungin at pamahalaan ang mga nilalang ng Diyos. (Gen. 1:26). Ang tao ay inaatasang maging ka-manlilikha ng kasaysayan. Ang tunay na pagiging mabuting katiwala ng Panginoon (Stewardship) ay hindi lamang pagtanggap sa mga biyaya mula sa Diyos kundi gamitin din ito bilang pasasalamat sa Kanya para sa kapakanan ng kapwa.

3. Ang Panginoon ang tumutulong para makamit ng tao ang tunay na kayamanan.

“Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan”.
(Proverbs 10:22).

4. Ang pagiging katiwala ng Panginoon ay kinapapalooban ng hindi lamang sa pagkakaroon ng marami kundi ng labis na pagbabahaginan lalo na sa mahihirap para sila’y magkakaroon pa ng marami. Ang lihim at pamamaraan ng kasaganaan ay nakasalalay hindi sa pagtanggap kundi sa higit na pagbibigay – ang paglilingkod sa Simbahan ng Maralita.

5. Ang Kabanalan ang dapat hantungan ng sangkatauhan at lahat ng materyal na pagpapala.

“Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ang mga
unang bunga ng lahat mong ani.” (Proverb 3:9)
VIDEOS ON BALIK-HANDOG (Stewardship) PROGRAM
"Mateo 25: Ang Mabuting Katiwala"
Balik-Handog Program

Balikhandog

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E