Saan napupunta ang balik-handog?Tel.: (044) 940-3122
Fax: (044) 511-1371
email: dioceseofsanjosene@gmail.com
Text Size:
Pentecostes 2013

"Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu" - John 20:19-23

May 19, 2014

Introduction

Mga pinakamamahal na bayan ng Diyos sa Diyosesis ng San Jose “Tanggapin ninyo ang Banal a Espiritu.” Ito ay utos at paanyaya ni Kristo sa kanyang mga disipulo noong unang Pentecostes. "Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu" ito rin ang utos at paanyaya ni Kristo ngayong araw na ito. Gusto ni Jesus, ninanais at minimithi ni Jesus na ipagkaloob sa atin ng siksik, liglig at umaapaw ang presensiya ng Banal na Espiritu, at ng kanyang kapangyarihan, mga regalu at mga bunga.

Madalas marinig natin: “Suko na ako!”; “pagod na ako!” “Gusto ku nang hiwalayan ang asawa!” “Nagsasawa na ako sa pagdidisiplina sa aking mga anak, ang titigas ng mga ulo!” Ang iba nga gusto ng tapusin ang lahat at magpakamatay. Ano man ang situwasyon o kinalalagyan natin sa ating buhay, ito ang hamon at paanyaya, "Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu".

Kapag nasa atin ang Banal na Espiritu mas nakikilala natin na hindi natin magagawa ang lahat: Na kailangan isa-isa lang dahil mahina ang kalaban.; Na kailangan natin ang tulong ng isa-isa lalu na ang tulong ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga tayong nagmamahal kay Hesus ay madadama natin ang kahalagahan ng lalu pang mahalin ang Diyos at sundin pang lalu ang pinag-uutos niya sa atin.

"Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu" Alam ba natin ang kahalagaan ng mga salitang ito sa Simbahan, sa Diyosesis, sa ating mga parokya, at sa ating mga pamilya. Noong Unang Pentecostes, nakita natin kung anong pagbabagong nangyari sa kanila ng tanggapin nila ang Banal na Espiritu. Ang dating litong-lito, takot na takot at nababagabag na mga apostoles ay nagkaisa at naging “mission driven” na punong-puno ng apoy, sigasig, liwanag at karunungang na galing sa langit. Totoo namang nagdala ng nag-uumapaw na pagpapala. Ito din ang minimithi natin para sa buong Diyosesis ng San Jose, Nueva Ecija.

Bagong Pagsilang, Bagong Paglalalang

"Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu" Ang unang biyayang dala ng Banal na Espiritu ay ang muling pagsilang, muling paglalalang., ang pagiging “born again!” It ay isang radikal na pagbabago na kung saan ang tao ay nakaranas ng pagkamatay niya sa kanyang pagkamakasarili at pagkamakasalanan at ang pagsilang ng bagong buhay na nakahandang mag-alay ng lahat sa Diyos at kapwa. Ito ay ang pagnanais na mabuhay na banal sa kapangyarian ng Banal na Espiritu. Ito ay ang pagiging “born again!” Sa ating pagdiriwang ay sinasabi sa atin na ngayon na ang araw upang tayo ay mamuhay ng ayon sa Banal na Espiritu, maging “born again!”

Sa pagbibigay ni Hesus sa Banal na Espiritu binibigyan niya ng daan para ang bawa’t isa sa atin ay maging ‘born again’, bagong nilalang. Sa bawat isa sa atin sa totoo lang ay may kaguluan sa loob natin, may kawalan at may kadiliman sa puso. Ang Banal na Espiritu ay may kapangyarihang lalangin tayo muli at palitan niya ng kaayusan ang kaguluhan at ng liwanag ang kadiliman. "Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu" upang ayusin ng Diyos ang magulong buhay at mga relasyun sa ating mga pamilya at mga taong nakapaligid sa atin at upang maging daan tayo ng bagong buhay para sa isa’t isa at sa lahat ng taong nakakasama natin.

Alam natin ang kuwento kung gaano karami ang luha, sakripisyu at panalanging ginawa ni Sta. Monica bago nagbago at nagbalik-loob ang kanyang anak na si San Agustin. Pagkatapos na pagkatapos ng pagbabalik loob ni San Agustin habang naglalakad siya sa kalya ng Milan, Italy nakasalubong niya ang isang “prostitute” na kilala-kilala niya dahil naging palagiang kostumer niya si Agustin! Tinawag niya si Agustin, ngunit hindi siya pinansin ni Agustin. Lalu pa niyang linakasan ang boses niya at pasigaw na sinabi, “Agustin, ako ito!” Hindi binagalan ni Agustin ang lakad dama ang presensiya ni Hesus sa puso niya at sumigaw din siya, “Ako nga ito, pero hindi na ako ito!” Sa kapangyarihan ni Hesus at ng Banal na Espiritu, Bagong tao, bagong nilalang na, ‘born again’ na si Agustin.

"Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu" Tinanggap mu na ba ang Banal na Espiritu? ‘Born again’, bagong nilalang ka ba dahil kay Kristo? Kung ikaw ay nabinyagan at nakumpilan at naniniwala na si Hesus ay ang Kristo na Anak ng Diyos, nasa iyo na ang Banal na Espiritu. Ngayon, kagaya ni Agustin ay maglakad at mamuhay ng bagong buhay ng ayon kay Kristo.

Madami ang nag-iisip na impossibleng magbagong buhay, na wala ng makakatulong sa kanila upang iwanan ang bisyo ng paninigarilyo, ng sugal, ng “illicit relationships”, at talikuran ang kasalanan na matagal nang umaalipin sa kanila. Baka ganitong mag-isip ang iba sa atin na nandirito. Sa pagdiriwang natin ngayon sinasabi sa atin na walang sinumang tao na nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan na hindi maaring tulungan upang magbago sa kapangyarihan ni Hesus at ng Banal na Espiritu. Posibleng magbago ang relasyon na nasaktan at nasira. Kayang gawin ng Banal na Espiritu ang isang bagay na iniisip nating hindi kayang gawin ng tao lamang. Kung nandiyan ang Banal na Espiritu, puede tayong magkaisa sa kabila ng pagkakaiba ng opinyun, ugali at personalidad. Sa kapangyarian ng Banal na Espiritu kaya nating patawarin ang isa’t isa, kayang isangtabi ang nakalipas at mapuno tayo ng pagmamahal at pang-unawa.

"Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu" at hayagang hingin ang biyayang magbalik-loob, maging ‘born again’ at maging bagong nilalang para sa bawa’t isa sa atin at buong bayan ng Diyos sa Diyosesis ng San Jose.

Magsumamo tayo sa Banal na Espiritu na lalangin niya tayo muli. “Halina, O Banal na Espiritu punuin mo ang aming puso at baguhin mo ang mukha ng mundo.” Papagningasin mo ang aming mga puso sa iyong pagmamahal upang paglingkuran ka namin buong kaligayahan at kalayaan. Ito po sana ang manatiling disposisyon namin sa bawat araw ng aming buhay. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu gawin sana namin ang lahat na iniaatas sa amin, hindi bilang pabigat kundi bilang mga opportinadad upang masaya at malayang mapaglingkuran Ka sa aming kapwa.

Ngayon ay inaatasan at pinapadala muli tayo upang gawin natin ng may apoy at sigasig na galing sa Banal na Espiritu ang misyun ng bawat isa sa atin upang papurihan at parangalan natin ang Diyos dito sa Diyosesis ng San Jose, Nueva Ecija.

"Tanggapin ninyo ang Banal na Espiritu!" Kung tinanggap na ninya Siya, humayo kayo at isabuhay ang inyong pananampalataya ng buong katapatan at pagmamahal. Mabuhay ang Banal Espiritu, Mabuhay tayong lahat sa Banal na Espiritu! Mabuhay ang Diyosesis ng San Jose, Nueva Ecija. Amen.

Support our Advocacies

HELP BUILD THE TAHANAN NG DAMAYANG KRISTIYANO

Account Number
1990063762
Account Name
The Roman Catholic Bishop of San Jose Nueva Ecija Inc.
BDO SAN JOSE BRANCH-MAHARLIKA HIGHWAY, SAN JOSE CITY, N.E